A 2016-március 8-i taggyűlésre elfogadásra javasolt

ALAPSZABÁLY

Amely készült abból az alkalomból, hogy  az „EGGENFELDEN-BALATONALMÁDI Baráti   Társaság” Egyesület tagjai a korábban elfogadott alapszabályt a 2013. évi V. törvény ( a továbbiakban Ptk.)  rendelkezéseire, a 2011. évi CLXXV. tv. előírásaihoz való alkalmazkodásra módosítsák és egységes szerkezetbe foglalják arra is tekintettel, hogy az egyesület működését a Ptk. hatálya alá helyezzék.

 1. Az egyesület neve, székhelye:

neve: „EGGENFELDEN-BALATONALMÁDI Baráti   Társaság” Egyesület

székhelye: 8220 Balatonalmádi, Szent Imre herceg u. 12. fsz.1.

 1. Az egyesület célja:

Az egyesület célja, hogy az Eggenfelden és Balatonalmádi között fennálló testvérvárosi kapcsolat révén segítse a két város tevékenységét és találkozását, Magyarországról és Balatonalmádiból Németországba érkezők látogatását, a magyarok és németek belföldi találkozóit,  a két ország közötti információcserét, a két város intézményeinek támogatását, közelebb hozza a partnerváros emberi és kulturális kapcsolatát, egymás megértését.

Az egyesület koordinálja Balatonalmádi más testvértelepüléseivel való kapcsolat tartását is, segíti a közös rendezvények szervezését, a további partnervárosi kapcsolatok létrejöttét és fejlődését.

Az egyesület az alapszabályában meghatározott célkitűzéseknek megfelelően biztosítja demokratikus, önkormányzati elven alapuló működését, elősegíti a tagok jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését.

Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy az alapszabály szerinti alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabály szerinti közhasznú tevékenységére fordítja. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Főtevékenysége:

 9499 ’08   M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

 Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból, a közgyűlés által elfogadott belső szabályzat rendelkezéseinek a betartásával, az abban meghatározott díj ellenében.

 

Közhasznú tevékenység

 

Közfeladat Jogszabályhely
1.  M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység testvérvárosi kapcsolatok ápolása 2011. évi CLXXXIX. tv. 10. §
 1. Az egyesület vagyona a tagok által befizetett alapítói hozzájárulásból, a tagdíjakból, az egyesületet támogatók adományaiból, a cél szerinti te bevételeiből, az SZJA 1 %-a jogcímű támogatásokból áll, ezeket a vagyoni nyilvántartás az éves beszámoló részeként tartalmazza.

Az egyesület tagjai kötelesek tagdíjat fizetni, ezek mértéke

 • természetes aktív, keresőképes személy esetén                              300      Ft/hó/fő
 • természetes nyugdíjas ill. diák személy esetén 100      Ft/hó/fő
 • jogi személy esetén                                                 100      Ft/hó/fő
 1. Az egyesület ügyvezetését négy tagú elnökség látja el, tagjai:
 • az elnök
 • elnökhelyettes
 • a titkár
 • a gazdasági vezető

akik mindannyian az egyesület tagjai és vezető tisztségviselői.

Az elnökség a határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza, a határozatokat jegyzőkönyvbe kell rögzíteni, a jegyzőkönyvet az elnökség tagjai írják alá. Az elnökség ülései nyilvánosak, melyet az egyesület elnöke hív össze szükség szerint, de legalább évente egyszer.

Az elnökség tagjainak megbízatása öt évre szól.

Az elnökség feladatai:

 • az egyesület napi ügyeinek vitele, hatáskörébe tartozó döntések meghozatala
 • a beszámolók elkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése
 • az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználása
 • az egyesületi választások előkészítése
 • a közgyűlés összehívása, a tagság értesítése
 • a közgyűlés napirendjének meghatározása
 • részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre
 • tagi nyilvántartás vezetése
 • az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése (határozatok könyve), biztosítja a működéssel kapcsolatos iratokba való betekintést az elnök útján, előre bejelentett igény esetén
 • a taggyűlés folyamatos vezetése
 • az egyesület működésével kapcsolatos iratok őrzése
 • az egyesület megszűnésével kapcsolatos okok fennállásának mindenkori vizsgálata, azok bekövetkezése esetén a Ptk-ban előírt intézkedések megtétele
 • az egyesület elnöksége jogosult az új tag felvételéről dönteni, a felvételi kérelem elutasítása esetén köteles a soron következő közgyűlés elé terjeszteni a kérelmet
 • az elnökség tagjait díjazás nem illeti meg, indokolt költségeik megtérítését igényelhetik.

Az elnök feladatai különösen:

 • legalább évente egyszer köteles összehívni az elnökséget
 • ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, amely az elnökség hatáskörébe tartozik, köteles összehívni az elnökséget
 • képviseli az egyesületet
 • kezeli az egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol
 • kezeli az egyesület iratait, bevételi- és kiadási bizonylatait
 • vezeti az egyesület tagnyilvántartását
 • vezeti a határozatok tárát, vagy őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyveket

Az elnököt akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti.

Az elnökhelyettes feladatai:

 • az elnökhelyettes az elnök távollétében ellátja mindazon feladatokat, amelyek az elnök hatáskörébe tartoznak.

A titkár feladatai:

 • a titkár segíti az elnök és elnökhelyettes munkáját
 • a titkár ellátja az egyesület ügyviteli feladatait, szervezi, előkészíti az elnökség feladatkörébe tartozó teendőket
 • beszedi a tagdíjakat

A gazdasági vezető feladatai:

 • intézi az egyesület gazdasági ügyeit
 • kezeli a pénztárt
 • vezeti a pénztárkönyvet, a leltárt
 • könyveli az egyesület gazdasági tevékenységét
 • elkészíti a gazdasági beszámolókat, mérleget, bevallásokat
 • ellátja a gazdasági, ügyviteli feladatokat
 • őrzi a gazdálkodásra vonatkozó okiratokat és egyéb bizonylatokat.

Az elnökségi tagság megszűnik:

 • a tisztségről való lemondással
 • kilépéssel, melyet igazolható módon kell közölni az elnökkel
 • visszahívással
 • a határozott idő elteltével
 • a törvényben meghatározott ok bekövetkezte esetén

Ha az elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága – annak lejártát megelőzően – megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredeti megválasztott tag megbízási idejének hátralévő időtartamára szól.

 1. Az egyesület képviseletét az egyesület elnöke látja el, aki

Silló Piroska   

8220 Balatonalmádi Szent Imre herceg u. 12. szám alatti lakos.

Az elnök képviseleti joga önálló és általános.

 1. Az elnökség további tagjai:

Szentesi István

8220 Balatonalmádi, Kővirág u. 7/a. szám alatti lakos.

Balikó Ferencné

8220 Balatonalmádi, Martinovics u. 57.szám alatti lakos.

Szabóné Kormosói Kornélia

8220 Balatonalmádi, Szent Imre herceg u. 12.szám alatti lakos.

 1. Az egyesület döntést hozó szerve a közgyűlés, mely az egyesület tagjaiból áll.

Az egyesület tagja jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat, észrevételt tenni.

A közgyűlés legalább évente egy alkalommal ülésezik.

Kötelező a közgyűlés összehívása, ha:

 • az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi
 • az egyesület előre láthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni
 • az egyesület céljainak elérése veszélybe került
 • az egyesület tagjainak legalább 1/10-e az ok és cél megjelölésével kéri

A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 • alapszabály elfogadása, módosítása
 • az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása
 • az elnök, az elnökség tagjainak megválasztása, visszahívása
 • az éves költségvetés elfogadása
 • az éves beszámoló, ezen belül az egyesület vagyoni helyzetéről való beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása
 • ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll, a munkáltatói jogkör gyakorlása
 • olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület tagjával, az elnökség tagjaival vagy ezek hozzátartozójával köt
 • az egyesület jelenlegi és korábbi tagjai elleni, az elnökség tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés
 • döntés a tagdíj összegének és esedékességének megállapításáról
 • végelszámoló kijelölése
 • ha felügyelő bizottság működik, akkor a tagjai megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása
 1. A közgyűlésnek az alapszabály módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult jelen van, döntéseit a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.

Az elnökség tagjának visszahívásáról a tagok legalább tíz százalékának indítványára határozhat a közgyűlés, ha az elnökség tagja az egyesület céljával ellentétes tevékenységet folytat, a visszahíváshoz az összes tag több mint felének egyetértése szükséges.

A határozat hozatalkor nem szavazhat az,

 • akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy aki az egyesület terhére másfajta előnyben részesül
 • akivel a határozat szerint szerződést kell kötni
 • aki ellen a határozat alapján pert kell indítani
 • akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja
 • aki személyesen érdekelt a döntésben

A közgyűlést az egyesület elnöke legalább a közgyűlés időpontja előtt 8 nappal előbb elküldött írásbeli, a napirendeket is tartalmazó meghívóval hívja össze az egyesület székhelyére vagy az elnökség által előzetesen meghatározott alkalmas helyre.

A meghívónak tartalmaznia kell:

 • az egyesület nevét, székhelyét
 • az közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését
 • a közgyűlés napirendjét

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörben álláspontjukat kialakíthassák. Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, akkor lehet megtartani, ha a közgyűlésen valamennyi részvételre jogosult jelen van és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

A közgyűlés nyilvános, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. Biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldése előtt az egyesület tagjai a közgyűlés napirendi pontjára javaslatot tehessenek.

A közgyűlési meghívóban (postai úton vagy e-mailen) közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott közgyűlés nem határozatképes. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy a közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől, vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv, vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv, vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

A megismételt közgyűlés megtartható a rendes közgyűlés határozatképtelenségének megállapítását követően ugyanazon a napon, fél órával később.

A megismételt közgyűlésen a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit és a megismételt közgyűlés időpontját és helyét a meghívó tartalmazza.

A megismételt közgyűlés más egyesülettel való egyesülésről, szétválásról és megszűnésről csak akkor határozhat, ha azon a tagok több mint fele részt vesz.

A közgyűlés dönt a napirend elfogadásáról, a levezető elnök személyéről, a szavazatszámlálók (3 fő) megválasztásáról, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők  ( 2 fő) személyéről.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, ami tartalmazza a döntést, az egyetértő, az ellenző és tartózkodó tagok számát.  A határozatokat az érintettekkel írásban kell közölni és az egyesület honlapján is közzé kell tenni.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a döntés tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, a személyét).

 1. A tagok jogai és kötelezettségei

Az egyesület tagjává olyan személy válhat, aki nyilatkozik a belépési szándékáról,

elfogadja az egyesület céljait, az alapszabály alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja. A belépési kérelem elfogadásáról az elnökség határoz.

 • az egyesület tagja jogosult az egyesület, közgyűlés tevékenységében részt venni, a közgyűlésen szavazhat
 • a tagokat egyenlő jogok illetik és egyenlő kötelezettségek terhelik
 • a tag a jogait személyesen és egy másik tag részére adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással gyakorolhatja
 • a tag köteles tagdíjat fizetni
 • a tag nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesületi tevékenységet
 • ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz, az egyesület bármely tisztségére választható
 • a közgyűlés napirendjére javaslatot tehet
 • a közgyűlésen felszólalhat, kérdéseket tehet javaslatokat és észrevételeket tehet
 • jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait

Megszűnik a tagsági viszony:

 • a tag kilépésével, amelyet az elnökséggel köteles írásban igazolható módon közölni, a tagsági viszony a kilépésről szóló nyilatkozat egyesület általi átvételének napján szűnik meg
 • a tagsági jogviszony egyesület általi felmondással 30 napos felmondási idővel, ha a tag a tagság valamely feltételének nem felel meg
 • A tag kizárásával, ha a tag a jogszabályt, alapszabályt vagy egyesületi határozatot sértő magatartása esetén a közgyűlés kizárási eljárást folytat le, a kizárási eljárás során az elnökség a tagot meghallgatja, a tag a védekezését előterjesztheti, bizonyítási indítványt tehet. A kizárási eljárás során jegyzőkönyvet kell felvenni azt a tag és az

egyesület elnöksége által a kizárási eljárás lefolytatására kijelölt elnökségi tag írja alá. A kizárásról a soron következő közgyűlés a tag meghallgatása után határoz.

A tag kizárását kimondó közgyűlési határozatot írásba kell foglalni és indoklással kell ellátni, az indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá azt, hogy a kizárás ellen a tag a határozat hozatalát követő 30 napon belül az illetékes bírósághoz fordulhat, kérve a határozat érvénytelenségének megállapítását. A határozatot a taggal írásban kell közölni.

 • a tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül törölni kell halála esetén, jogutód nélküli megszűnése esetén

A tagot a tagnyilvántartásból díjhátralék miatt akkor kell törölni, ha az elnökség azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el. Az elnökség törlést elrendelő határozatát az elnökségnek közölnie kell a taggal. Ha a tagdíj meg nem fizetése miatt a tagot az egyesület tagjai közül törlik, tagsága az egyesületben megszűnik.

 1. Az egyesület gazdálkodása

Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, a 2011. évi CLXXV törvényben meghatározott beszámolóját az elnök készíti el és azt a közgyűlés fogadja el. Az egyesület célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet. Az egyesület a beszámolóit a faliújságján és a honlapján teszi közzé.

 1. A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
 • kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
 • A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző évben legalább egy évig –
 • amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatósággal nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki
 • amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel
 • amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki
 • amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek kijelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 1. Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
 • megvalósította célját, vagy az lehetetlenné vált és a közgyűlés új célt nem határozott meg, vagy
 • az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt
 • a közgyűlés az egyesület jogutód nélküli megszűnéséről határoz, vagy megállapítja, hogy az egyesület megszűnt, egyúttal határoznia kell a végelszámolás elrendeléséről, megállapítja a végelszámolás kezdő időpontját és megválasztja a végelszámolót.

Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az egyesület székhelyén, annak céljával megegyező, vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.

 1. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat.

Balatonalmádi, 2016. március 8.

 

…………………………………..

Silló Piroska

(  8220 Balatonalmádi, Szent Imre herceg u. 12.)

az egyesület elnöke

Záradék

Alulírott Dr. Lakatos István ügyvéd, (8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 14.)   igazolom, hogy  az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos  tartalmának. Az egységes szerkezetű alapszabály elkészítésére az alapszabály III. fejezet IV. fejezet   V. és VI. fejezet rendelkezéseinek módosítása adott okot.