Tisztelt Tagtársam,  Kedves  …………………………Barátom!

Ezúton tisztelettel meghívom/meghívlak

Az Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság

2022.évi Közgyűlésére

2022.január 17-én  hétfőn 16 órára

a Pannónia Kulturális Központba

A Veszprémi Törvényszék 18.Pk.60.131/2003/22.sz. végzésének értelmében –  az általa előírt határidőt betartva – Vezetőségválasztó Közgyűlést kell tartanunk.

A Közgyűlés napirendje:

1. Tagsági jogviszonyokról tájékoztatás, taglétszám megállapítása

2. Vezetőség választás 5 évre

3. Beszámoló a 2021.évi testvérvárosi programokról, az egyesület tevékenységéről, tájékoztató

    a 2022.évi lehetőségekről  s az éves  beszámoló elfogadása

Amennyiben a meghirdetett időpontban a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést – Alapszabályunk 8.pontja értelmében – fél órával később tartjuk meg. 

A 2021.május 11-i – a korlátozások miatt szabad téren, a Szent Erzsébet Ligetben tartott – Közgyűlésünkön az Egyesület elnökségének mandátumát 1 évvel meghosszabbítottuk, a döntést ügyvéd által a Veszprémi Törvényszéknek beadtuk, amely a meghosszabbítás tényét nem fogadta el, és záros határidőn belül a 4 tagú elnökség tagjainak 5 évre vonatkozó megválasztását írta elő. Ezért e korai Közgyűlési időpont.

.

Bízunk a Pandémia miatti korlátozások feloldásában, s tevékenységünk gyakorlási lehetőségében és jövőjében, Kérlek, ha az Egyesület tagja kívánsz maradni, s az előző év, valamint az ezévre esedékes tagdíjadat még nem rendezted, pótold légyszíves a közgyűlés kezdetéig, vagy a közgyűlésen, annak megkezdése előtt.         

Balikóné Zsuzsánál megteheted. (elérhetősége:.+36 20 439 7956 , zsbaliko@gmail.com)

Jelenlétedre feltétlenül számítok. Amennyiben nem jelzed távolmaradásod okát, s a tagdíjad sem rendezed, sajnálattal tudomásul vesszük, hogy nem kívánsz az Egyesület tagja maradni.

Balatonalmádi, 2022.január 6.

Mellékelem

a 2021.évi testvérvárosi tevékenységről szóló tájékoztatót.

                                                                                   Barátsággal

                                                                                                           Silló Piroska

                                                                                                               Elnök

JEGYZŐKÖNYV

amely készült az

„Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság” Egyesület

(székhely: 8220 Balatonalmádi, Szent Imre herceg utca 12. fsz 1;

nyilvántartási szám: 19-02-0002396; adószám: 18936173-1-19)

2022. év január hó 17. napján 16 órakor a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban (8220 Balatonalmádi, Városház tér 4.) megtartott közgyűlésén

Jelen vannak:                                                                                                         

31 fő a mellékelt jelenléti ív szerint

A résztvevők megválasztják Silló Piroskát a közgyűlés levezető elnökének, Balikó Ferencnét jegyzőkönyvvezetőnek, Pandur Ferencet és Gottschall Henriknétt pedig jegyzőkönyv-hitelesítőknek.

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a megjelent tagok számára tekintettel határozatképes.

A levezető elnök megállapítja továbbá, hogy jelen közgyűlést szabályszerűen összehívták, a közgyűlés alábbi napirendjéről a tagok a meghívóból értesültek, ahhoz sem a közgyűlés kezdetéig, sem a jelen közgyűlésen nem történt kiegészítés, módosítás, azt a tagok egyhangúlag elfogadták.

Jelen taggyűlés napirendi pontjai:

1. Tagsági jogviszonyokról tájékoztatás

2. Vezetőség választás 5 évre, avagy az elnökség mandátumának meghosszabbítása a Veszprémi Törvényszék 18.Pk.60.131/2003/22.sz. végzésének megfelelően

3. Beszámoló a 2021.évi testvérvárosi programokról, az egyesület tevékenységéről, tájékoztató a 2022.évi lehetőségekről, és az éves beszámoló elfogadása

  1. Tagsági jogviszonyokról tájékoztatás

A levezető elnök tájékoztatja a tagságot, hogy a két közgyűlés között eltelt időszakban és a jelen taggyűlésen kik kérték felvételüket, és kiknek szűnt meg, kik szüntették meg tagsági viszonyukat.

Év közben beléptek az egyesületbe: Boros Judit, Dr. Kepli Lajos

A taggyűlés kezdete előtt felvételüket kérték, s az elnökség elfogadta belépésüket:

Gáspár Gábor, Kurucz László, Kurucz Lászlóné.                  

Új belépők: 5 fő.

Tagsági viszonya megszűnt (eltávozott az élők sorából): 1 fő: Keszte Béláné.

Tagsági viszonyát megszüntette 15 fő: Bognár József, Gombosi Péter, Hajdu Károlyné, Kiss Zoltánné, Mayer Miklós, Mayerné Papp Zsuzsanna, Mojzer Józsefné, Navratyil János, Navratyil Jánosné, Szabó Jenő, Szendi Lászlóné, Szentesiné Brazsil Márta, Tóth István, Tóth Istvánné, Tüű Ferencné

Rendes tagból tiszteletbeli taggá minősülne 3 fő: Boros Gyula, Rainer Niberle, Ulrika Ruppel, amelyről a közgyűlésnek kell szavaznia. A levezető elnök javasolja, hogy a fenti személyeket az egyesület közgyűlése válassza meg tiszteletbeli taggá.

            1/2022. számú határozat

A Közgyűlés egyhangú döntéssel 31 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett) az alábbi (rendes) tagokat tiszteletbeli taggá választja:

Boros Gyula, Rainer Niberle, Ulrika Ruppel.

A levezető elnök a tagsági viszonyok alakulásáról a következőkről tájékoztatja a közgyűlést:

Az egyesület taglétszáma 2021. május 11-én a következőképp alakult: 66 rendes tag és 8 tiszteletbeli tag.

A Taglétszám a jelen közgyűlés 1.napirendi pontja után: 66+5-1-3-15 =52 fő rendes tag 8+3= 11 tiszteletbeli tag, összesen 63 fő.

  • Vezetőség választás 5 évre, avagy az elnökség mandátumának meghosszabbítása a Veszprémi Törvényszék 18.Pk.60.131/2003/22.sz. végzésének megfelelően

A levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy 2021. május 11. napján megtartott közgyűlésen meghozott határozatok vonatkozásában a vonatkozó iratok bírósági benyújtásával kapcsolatban a bíróság hiánypótlás rendelt el. A levezető elnök emlékezteti a közgyűlést, hogy a fenti közgyűlés 3. napirendi pontja a vezetőség mandátumának meghosszabbítása volt figyelemmel arra, hogy az egyesület vezetőségének mandátuma lejárt. A levezető elnök az említett közgyűlésen kérte a tagságot, hogy a COVID pandémia miatt a vezetőség mandátumát a pandémia miatti korlátozások miatt 1 évvel hosszabbítsa meg, majd a közgyűlés ezt követően egyhangú határozattal úgy döntött, hogy a fenti kérésnek megfelelően 1 évvel meghosszabbítja a vezetőség mandátumát.

A levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a bíróság a hiánypótlást elrendelő végzésében rögzítette, hogy a 2021. május 11. napján kelt jegyzőkönyv szerinti mandátumhosszabbítás vonatkozásában meghozott döntés nem helytálló, ezért a közgyűlést újra össze kell hívni, ahol az egyesület alapszabályának rendelkezésével összhangban a közgyűlésnek 5 év időtartamra kell megválasztani az elnökség tagjait.

A levezető elnök fenti tájékoztatására tekintettel a közgyűlés elfogadta az alábbi határozatot

2/2022. számú határozat

A közgyűlés egyhangúlag 27 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett) elhatározta, hogy a 2021. május 11. napján megtartott közgyűlésen 3. napirendi pont alatt az egyesület elnöksége mandátumának meghosszabbításával kapcsolatos határozatát akként módosítja, hogy 5 évre megválasztja az egyesület korábbi elnökét és az egyesület elnökségének korábbi tagjait, azaz

 Silló Piroskát (lakóhely: 8220 Balatonalmádi, Szent Imre herceg utca 12 fszt. 1.; anyja születési neve: Szarka Piroska) az egyesület elnökének, illetve

Szentesi Istvánt (lakóhely: 8220 Balatonalmádi, Kővirág u. 7/a., anyja születési neve: Feördeős Sára),

 Balikó Ferencnét (lakóhely: 8220 Balatonalmádi, Martinovics u. 57., anyja születési neve: Kovács Irén·) és

Szabóné Kormosói Kornéliát (lakóhely: 8220 Balatonalmádi, Szent Imre herceg utca 16., anyja születési neve: Molnár Mária)az elnökség további tagjainak.

3. Beszámoló a 2021.évi testvérvárosi programokról, az egyesület tevékenységéről,

                        tájékoztató a 2022.évi lehetőségekről, és az éves beszámoló elfogadása

Silló Piroska elnök ismertette az elmúlt év megvalósult tevékenységeit, a Pandémia miatt meghiúsult eseményeit. /szakmai beszámoló előre kiküldésre került, s mellékelve/

2020-21.évben elmaradtak a testvérvárosi rendezvények.

2020. február 28-án résztvettünk Eggenfeldenben az ottani baráti kör Közgyűlésén, terveztük az éves közös programjainkat. 

2020. június 13-ára tervezett Eggenfelden és Balatonalmádi testvérvárosi szerződés aláírásának 20 éves jubileumi ünnepe Balatonalmádiban a Covid-helyzet miatt elmaradt. Lehetőség nem volt egyetlen testvérvárossal sem élő kapcsolatot fenntartani.

2021.augusztusára, majd októberre volt előkészítve a Eggenfelden és Balatonalmádi város jubileumi rendezvénye, egy Testvérvárosi Találkozó keretében, melyet a korlátozások miatt ismét halasztani kellett, s 2022.május-júniusára prognosztizálható.

2021.szeptemberében jött létre a lengyel Serockkal, és a felvidéki Nyitragerencsérrel találkozó, Carcassonne-i barátainkkal is felvettük a kapcsolatot.  

Igaz, nem tudtuk megvalósítani tervezett programjainkat, de az alapvető működés: honlap tárhely és domain-fenntartás, karbantartás díja, irodai és bankköltségek, könyvelési díj, ügyvédi díj, ajándékok költsége, Turisztikai Egyesület 2 éves tagdíja felmerült.

Működésünket Balatonalmádi Város Önkormányzata anyagilag nem támogatta, de a testvérvárosi közös utazások (Serock, Nyitragerencsér) útiköltségét vállalta.

Működésünk anyagi finanszírozása érdekében 2021-ben és 2022-re is nyújtottunk be a NEA-hoz egyszerűsített pályázatot, amit 2021-re megkaptunk, a minimalizált működési költségek fedezetét biztosította,  az ezévi még folyamatban van.

3/2022. számú határozat

A Tagság a 2021.évi szakmai és pénzügyi beszámolót egyhangúlag  31 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett) elfogadta.

A levezető elnök megállapítja, hogy további észrevételre nem került sor, ezért egyéb hozzászólás hiányában a közgyűlést berekesztette, a jegyzőkönyv pedig lezárásra került.

                                                           Kmf.

……………………………………..                          ………………………………………..

              Silló Piroska                                                                 Balikó Ferencné

             levezető elnök                                                             jegyzőkönyvvezető

 …………………………………….                             ……………………………………….

Gottschall Henrikné                                                               Pandur Ferenc           jegyzőkönyv hitelesítő                                                       jegyzőkönyv hitelesítő